ออกจากระบบ  


รายการจองห้องประชุม

วันพฤหัสบดี ที่ 12  มกราคม  2560

     = ได้รับการอนุมัติแล้ว      = ไม่ได้รับการอนุมัติ      = รอการอนุมัติ      = แจ้งยกเลิกการจอง
ห้องประชุม ช่วงเวลา หัวข้อการประชุม หน่วยงาน ผู้ขอจอง สถานะ
08:30-16:30 น. ปิดปรับปรุงห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว  สำนักงานเลขานุการกรม  คุณจันทร์พร แย้มในสิทธิ์ 
09:00-16:30 น. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนและหลักเกณฑ์พยาบาล  กองการเจ้าหน้าที่  สิทธิกานต์ โฉมทรัพย์ 
13:00-16:30 น. ป.คกก.ตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารกรมสุขภาพจิตใหม่  สำนักงานเลขานุการกรม  คุณบุญญาพร สัตถาวร