ออกจากระบบ  


รายการจองห้องประชุม

วันพฤหัสบดี ที่ 12  มกราคม  2560

     = ได้รับการอนุมัติแล้ว      = ไม่ได้รับการอนุมัติ      = รอการอนุมัติ      = แจ้งยกเลิกการจอง
ห้องประชุม ช่วงเวลา หัวข้อการประชุม หน่วยงาน ผู้ขอจอง สถานะ
11:00-16:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาหน่วยบริการในสังกัดฯ  สำนักงานเลขานุการกรม  นางสาวระวีวรรณ เพชรชูช่วย 
11:00-16:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต  สำนักงานเลขานุการกรม  นางสาวระวีวรรณ เพชรชูช่วย 
08:30-16:30 น. ป.ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ระบบใหม่  สำนักงานเลขานุการกรม  คุณวัลลิยา จักษุพันธ์ 
11:30-14:00 น. กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต  กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต  สมบูรณ์ เอนก 
08:30-16:30 น. สัมภาษณ์นักเทคนิคการแพทย์,กายภาพบำบัด,นักจิต  กองการเจ้าหน้าที่  นายสัญญา