ออกจากระบบ  


รายการจองห้องประชุม

วันศุกร์ ที่ 13  ตุลาคม  2560

     = ได้รับการอนุมัติแล้ว      = ไม่ได้รับการอนุมัติ      = รอการอนุมัติ      = แจ้งยกเลิกการจอง
ห้องประชุม ช่วงเวลา หัวข้อการประชุม หน่วยงาน ผู้ขอจอง สถานะ
08:30-16:30 น. ปิดปรับปรุงห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว  สำนักงานเลขานุการกรม  คุณณัฏฐวรรณ พลสวัสดิ์ 
13:00-16:30 น. ป.ปรับโครงสร้างใหม่สำนักงานเลขานุการกรม  สำนักงานเลขานุการกรม  คุณอัญชรี ธรรมมิกะ