ออกจากระบบ  


รายการจองห้องประชุม

วันจันทร์ ที่ 19  มิถุนายน  2560

     = ได้รับการอนุมัติแล้ว      = ไม่ได้รับการอนุมัติ      = รอการอนุมัติ      = แจ้งยกเลิกการจอง
ห้องประชุม ช่วงเวลา หัวข้อการประชุม หน่วยงาน ผู้ขอจอง สถานะ
08:30-16:30 น. ป.จริยธรรมและวินัย  สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต  นางสาวมนัญญา เหรียญตระกูล 
08:30-16:30 น. ปิดปรับปรุงห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว  สำนักงานเลขานุการกรม  คุณณัฏฐวรรณ พลสวัสดิ์ 
11:30-14:30 น. บริหารภายในกลุ่มที่ปรึกษา  กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต  สมบูรณ์ เอนก 
08:30-14:00 น. MI in addiction  กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต  นางสุดาวัลย์ โชติวงศ์พิพัฒน์ 
12:00-16:30 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  กองคลัง  นางสายรุ้ง จันทร์จริยากุล 
15:30-16:30 น. ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โยคะ ห้องอาหาร VIP  สำนักงานเลขานุการกรม  คุณนพางค์ เหมือนวงค์ธรรม 
09:00-11:30 น. ประชุมครุภัณฑ์  สำนักงานเลขานุการกรม  น.ส.ตวงรัตน์ ตะปะจำ