ออกจากระบบ  


รายการจองห้องประชุม

วันจันทร์ ที่ 19  มิถุนายน  2560

     = ได้รับการอนุมัติแล้ว      = ไม่ได้รับการอนุมัติ      = รอการอนุมัติ      = แจ้งยกเลิกการจอง
ห้องประชุม ช่วงเวลา หัวข้อการประชุม หน่วยงาน ผู้ขอจอง สถานะ
08:30-16:30 น. ปิดปรับปรุงห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว  สำนักงานเลขานุการกรม 
09:00-16:30 น. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การตั้งครรภ์ฯ  กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต  สมบูรณ์ เอนก