ออกจากระบบ  


รายการจองห้องประชุม

วันอังคาร ที่ 21  มีนาคม  2560

     = ได้รับการอนุมัติแล้ว      = ไม่ได้รับการอนุมัติ      = รอการอนุมัติ      = แจ้งยกเลิกการจอง
ห้องประชุม ช่วงเวลา หัวข้อการประชุม หน่วยงาน ผู้ขอจอง สถานะ
08:30-16:30 น. ประชุม FTE สายงานการพยาบาล  กองการเจ้าหน้าที่  กฤศรดา ยันตะพร 
08:30-16:30 น. ประชุมศึกษาแนวทางการจัดทำระบบเฝ้าระวังฯ   สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต  นางสาวสาธิดา แรกคำนวน 
10:30-14:00 น. เตรียมงานสถาปนากรมสุขภาพจิต  สำนักงานเลขานุการกรม  คุณนพางค์ เหมือนวงค์ธรรม