ออกจากระบบ  


รายการจองห้องประชุม

วันอังคาร ที่ 21  มีนาคม  2560

     = ได้รับการอนุมัติแล้ว      = ไม่ได้รับการอนุมัติ      = รอการอนุมัติ      = แจ้งยกเลิกการจอง
ห้องประชุม ช่วงเวลา หัวข้อการประชุม หน่วยงาน ผู้ขอจอง สถานะ
15:30-16:30 น. ชมรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ  สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต  รุ่งทิพย์ ตู้ทอง 
08:30-16:30 น. ปิดปรับปรุงห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว  สำนักงานเลขานุการกรม  คุณณัฏฐวรรณ พลสวัสดิ์ 
13:00-16:30 น. สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ (สนง.วิจัย)  กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต  นางสุดาวัลย์ โชติวงศ์พิพัฒน์